Mossa, rya. Broderad och knuten rya. Foto Bo Arrhed.

Ryamatta.

Ryamatta.