lergodslera

Bård i lergodslera, av Kristine Thenman på Kaleido just nu. (Foto Kristine Thenman)

Bård i lergodslera, av Kristine Thenman på Kaleido just nu. (Foto Kristine Thenman)

lergodslera