symaskin

Handvevad skyttelmaskin. (Foto Kurbits)

Handvevad skyttelmaskin. (Foto Kurbits)

symaskin