halsband

Halsband i plywood, av finska Inni. (Foto Inni Pärnänen)

Halsband i plywood, av
finska Inni. (Foto Inni Pärnänen)

halsband