Haidar Mahdi

Haidar Mahdi själv. (Foto Kurbits)

Haidar Mahdi själv. (Foto Kurbits)

Haidar Mahdi