sashiko

Sashiko - japanska stygn, Murberget. (Foto Björn Grankvist)

Sashiko – japanska stygn, Murberget. (Foto Björn Grankvist)

sashiko