plast

Ljuvlig kaktushylla av petflaskor i olika varianter. (Foto Veronika Richterová)

Ljuvlig kaktushylla av petflaskor i olika varianter. (Foto Veronika Richterová)