knoppar

Knoppar i keramik. (Foto Stockholm Bombay)

Knoppar i keramik. (Foto Stockholm Bombay)